Zamek<br />w Kwidzynie
DARMOWY LISTOPAD 2022PlebiscytPrzyroda Polski PółnocnejCiałopalenie

Zbiory / Zielnik Muzeum w Kwidzynie

Zielnik Muzeum w KwidzynieZielnik Muzeum w KwidzynieZielnik Muzeum w KwidzynieZielnik Muzeum w KwidzynieZielnik Muzeum w KwidzynieZielnik Muzeum w KwidzynieZielnik Muzeum w KwidzynieZielnik Muzeum w KwidzynieZielnik Muzeum w KwidzynieZielnik Muzeum w KwidzynieZielnik Muzeum w KwidzynieZielnik Muzeum w KwidzynieZielnik Muzeum w KwidzynieZielnik Muzeum w KwidzynieZielnik Muzeum w Kwidzynie

Zielnik Muzeum w Kwidzynie składa się aktualnie z 3 zbiorów liczących sumarycznie około 700 obiektów:

 • Zielnik J. Peil - Zbiór okazów flory pochodzący z  lat 1867-1915 zgromadzony przez niemieckiego nauczyciela Johanna Peil mieszkającego w Zakurzenie (niem. Sackrau) u ujścia rz. Osy. W skład zespołu wchodzą zaetykietowane okazy flory, okazy bez etykiet oraz etykiety bez okazów. Zbiór zamknięty, liczący 324 obiekty (okazy i etykiety). Na dole strony znajduje się link do pobrania artykułu opisującego szerzej ten zielnik.
 • Zielnik B. i S. Chmieleckich -  kolekcja, gromadzona przez dwóch leśników Sylwestra i Brunona Chmieleckich od lat pięćdziesiątych XX wieku, została zakupiona w 1998 roku. Zbiór zamknięty, liczy 389 zaetykietowanych okazów.
 • Ikonoteka glonów D.Jabłonskiego  - niewielki, ale ciekawy zbiór ikon glonów morskich (okazy wysuszone na papierze) zgromadzonych przez kwidzyńskiego nauczyciela biologii Dymitra Jabłońskiego w latach 1949-1954.  Zbiór zamknięty, liczy 9 okazów. Jest najstarszym chronologicznie zbiorem botanicznym w kolekcji przyrodniczej w Muzuem w Kwidzynie.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.