Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytPustułkowa Kamera Forma funkcja nowoczesność11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamy

Zbiory / Współczesna sztuka ludowa

Kolekcja współczesnej sztuki ludowej obejmuje eksponaty o zróżnicowanym poziomie, od dzieł typowych dla sztuki ludowej, prymitywnych w formie i w treści, po sztukę warsztatowo bardziej dojrzałą. W okresie powojennym znaczny wpływ na rozwój współczesnej sztuki ludowej wywarło stworzenie szeroko pojętego mecenatu, do którego włączyły się muzea, domy kultury i Cepelia, organizując konkursy i wystawy.

W zbiorach Muzeum w Kwidzynie znajdują się prace poplenerowe i pokonkursowe takich twórców regionalnych jak Ginter Gruszelewski, Edward Kobza, Wilhelm Kujawski, Stanisław Sawicki, Stanisław Szcześniak, Stanisław Żyrek, Edward Wołejszo, Mariusz Białecki, Adam Monkiewicz, Aleksander Rewiński, Ryszard Rabeszko, Janusz Mizerek, Cezary Kopik, Tadeusz Pestka, Roman Miklaszewski, Andrzej Jaskólski, Andrzej Grabara, Kazimierz Juszczak, Józef Juraszek, Ludwika Domachowska (malarstwo), Marianna Kawka (wycinanka).
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.