Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćDARMOWY LISTOPAD 2022Plebiscyt11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamy

Zbiory / Tkactwo, zdobnictwo tkanin, strój ludowy

Bogato reprezentowany zbiór z dziedziny obróbki lnu i tkactwa obejmuje rafle żelazne i szczotki do czesania lnu, kołowrotki, motowidła, wijadła, snowadła, szpulowniki oraz warsztat tkacki.

Muzeum w Kwidzynie posiada ponadto w zbiorach kolekcję ozdobnych deseczek - przęśliczek. Stanowiły one część składową kołowrotka, używaną niegdyś do przy przędzeniu lnu. Są one wykonane dwojaką techniką, wyrzynane ażurowo i rytowane, a także niejednokrotnie malowane. Występują na nich motywy geometryczne - gwiazdy wpisane w koło, krzyże, serca, zwierzęta, ptaki, motywy roślinne.

Zabytki związane ze zdobnictwie tkanin reprezentowane są przez drewniane matryce z precyzyjnie rzeźbionymi wzorami. Najczęstszymi motywami dekoracyjnymi stosowanymi na tkaninach były wzory kwiatowe o rozmaitych odmianach. Kolekcja matryc liczy ponad 70 obiektów. Są to w większości matryce przekazane do Heimatmuseum Westpreussen w roku 1925, przez działającą w Kwidzynie farbiarnię Wagnera.

W kolekcji Muzeum znajdują się również zabytki hafciarstwa. Wśród nich dominuje haft biały (haft kolorowy na Powiślu należał do rzadkości), wyróżniający się bogactwem motywów i techniką wykonania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.