Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopaleniePrzyroda Polski PółnocnejAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPlebiscyt

Zbiory / Sztuka i rzemiosło artystyczne

Zbiory sztuki i rzemiosła artystycznego kwidzyńskiego Muzeum, liczą ponad 1000 eksponatów. Część z nich stanowią przedmioty przejęte po dawnym Heimatmuseum Westpreussen w Kwidzynie . Zbiory podzielone są :

 • Malarstwo i grafika - trzon kolekcji malarstwa kwidzyńskiego Muzeum tworzą obrazy pochodzące z dawnych zbiorów rodziny Sierakowskich z Waplewa Wielkiego, wymieniane w opracowanym przez malarza Klemensa Rodziewicza, Katalogu zbioru obrazów oraz innych przedmiotów sztuki hrabiów Sierakowskich, wydanego w 1879 roku w Poznaniu przez Józefa Ignacego Kraszewskiego.

  Dominuje wśród nich olejne malarstwo pejzażowe i portretowe, wśród którego wyróżniają się: anonimowy XVII-wieczny portret Mężczyzny z czaszką, a także późniejsze, XVIII- i XIX-wieczne prace L. Schorera, P. Lütke, A. Adama, B. van Moera, C. Hübnera. Zbiory grafiki reprezentowane są przez rysunki, drzeworyty i litografie z końca XIX i pierwszej ćwierci XX wieku, przedstawiające głównie widoki zespołu zamkowo-katedralnego i miasta od strony zachodniej i południowej oraz znacznych rozmiarów Prospekt Rzymu z końca XVIII wieku.

 • Rzeźba - to  przedmioty powstałe od XVI do XVIII wieku. Są to głównie rzeźby drewniane, w większości przejęte po Heimatmuseum Westpreussen oraz pojedyncze egzemplarze odebrane szabrownikom tuż po II wojnie światowej i przekazane Muzeum  w latach 50 XX wieku.

  Rzeźbę późnogotycką reprezentują: figura Madonny, misericordiae ze stalli oraz dwie kwatery ołtarzowe z figurami apostołów z zachowanymi fragmentami polichromii, pochodzące z pierwszej ćwierci XVI wieku. Spośród rzeźb późniejszych XVII- i XVIII-wiecznych, na uwagę zasługują: alabastrowa płaskorzeźba Świętej Rodziny odpoczywającej podczas ucieczki do Egiptu z 1683 roku oraz płaskorzeźba Zabójstwo Abla.

  W zbiorach znajdują się również rzeźbione elementy wystroju schodów, fragmenty rzeźb kamiennych, a także szereg rzeźb prowincjonalnych o wyraźnych cechach ludowych, pochodzących z XVIII wieku.

 • Meble - prezentowane sa przez  pojedyncze egzemplarze skrzyń i mebli pochodzących z XIV–XIX wieku. Najstarszym eksponatem jest XIV-wieczna dębowa skrzynia obita pasami żelaznej blachy, pochodząca z kościoła w Gardei. Z mebli późniejszych na uwagę zasługuje intarsjowany stół z marmurowym blatem, pochodzący z 1648 roku oraz dwa XVIII-wieczne fotele. Najliczniej reprezentowane są skrzynie i szafy intarsjowane z XVIII i przełomu XVIII i XIX wieku. Z tego okresu pochodzi również zegar szafkowy z mechanizmem z 1789 roku. W kolekcji obecne są także egzemplarze mebli stanowiących niegdyś wyposażenie tzw. Biedermeierzimmer w niemieckim Heimatmuseum Westpreussen.

 • Szkło i ceramika - w skład kolekcji wchodzą zabytki przejęte po dawnym Heimatmuseum Westpreussen oraz przedmioty pochodzące ze znaleziska z okolic Kwidzyna z 1988 roku. Zaliczają się do nich naczynia porcelanowe z XVIII, XIX i początku XX wieku ze znanych wytwórni porcelany takich jak Miśnia i K.P.M. Berlin, Pirkenhammer, Carl Tielsch oraz szklane z końca XIX i początku XX wieku. Do przedmiotów znajdujących się w kolekcji, a związanych bezpośrednio z Kwidzynem, należą naczynia wykonywane przez wytwórnie porcelany (np. wrocławskie Bauscher Weiden, Julius Bautz), na zamówienie lokalnych instytucji, hoteli i restauracji, a także z okazji jubileuszu 700-lecia miasta, często opatrzone herbem. Do unikatowych zachowanych naczyń należą elementy zastawy pochodzące z restauracji Ratskeller, mieszczącej się w piwnicy kwidzyńskiego ratusza.

 • Numizmaty - zbiór liczy około 450 eksponatów, które stanowią monety pochodzące z XIV-XX wieku, banknoty z lat 1900-1945, ponadto monety i banknoty zastępcze (notgeldy) z okresu po zakończeniu I wojny światowej oraz medale i odznaczenia, głownie polskie i niemieckie. Wśród monet dominują XVII- i XVIII-wieczne monety pruskie oraz XIX-wieczne monety rosyjskie i francuskie. Ciekawą część kolekcji stanowią banknoty niemieckie z lat dwudziestych XX wieku, o gwałtownie zwiększających się nominałach, odzwierciedlające postępującą inflację w związku z załamaniem systemu finansowego Rzeszy oraz banknoty polskie z lat 20 i 30 XX wieku, a także banknoty emitowane na obszarze Generalnego Gubernatorstwa. Do eksponatów bezpośrednio związanych z miastem należą monety i banknoty zastępcze z okresu I wojny światowej, powojenne i z czasów wielkiej inflacji, medale kwidzyńskiego Bractwa Strzeleckiego oraz medale związane z obchodami jubileuszu 700- i 750-lecia miasta.

 • Metale zabytkowe - kolekcja metali zabytkowych obejmuje wyroby rzemiosła artystycznego (sakralne i świeckie) oraz przedmioty codziennego użytku. Na kolekcję składają się na nią wyroby złotnicze z końca XVIII i XIX wieku (gdańskie, berlińskie, królewieckie i kwidzyńskie), XVIII-wieczne świeczniki i żyrandole, naczynia cynowe i miedziane, latarnie oraz kute, bogato zdobione wywieszki i skrzynie cechowe, a także kraty ogrodzeniowe. W jej skład wchodzi również szereg zabytków ślusarstwa, takich jak gotyckie klucze, XVII- i XVIII-wieczne mechanizmy zamków, kłódki oraz klamki i kołatki. Osobną cześć stanowi zbiór zabytkowych okuć i elementów budowlanych takich jak klamry i zawiasy.

 • Detal architektoniczny - Kolekcja obejmuje zasługujące na uwagę elementy budynków pozyskane w trakcie badań archeologicznych na obszarze kwidzyńskiego Starego Miasta, katedry oraz elementy architektoniczne pochodzące z okolicznych miejscowości. Cennymi  obiektami sa te pochodzące z rozebranych w roku 1798  dwóch skrzydeł zamkowych – wschodniego i południowego. Pozyskany w ich wyniku detal architektoniczny zgromadzono po rozbiórce na terenie dawnego przedzamcza zamku kapituły. Uległ on jednak w większości rozproszeniu. Jego niewielką część odnaleziono niespełna 80 lat później i wykorzystano przy prowadzonych wówczas pracach rekonstrukcyjnych. Z dwóch fragmentów kolumn i bazy, pochodzących ze krzydła południowego, wykonano kolumnę, na której wspiera się, zrekonstruowane wówczas, palmowe sklepienie dawnego refektarza zimowego. Do dnia dzisiejszego z detali zamkowych, obok znacznej ilości kształtek ceglanych, zachowały się trzy wsporniki sklepienne oraz dwa fragmenty kolumn i niewątpliwie najciekawszy, kapitel z przedstawieniem sceny turniejowej, wypożyczony obecnie do Muzeum Zamkowym w Malborku.  Do unikatowych elementów architektury znajdujących się w zbiorach Muzeum należą: renesansowy portal wraz z drzwiami, pochodzący z dawnego ratusza kwidzyńskiego, datowany na 1612 rok oraz zwieńczenie iglicy wieży ratuszowej z  XVI wieku, zdemontowane w związku z przebudową gmachu w roku 1878.

 • Narzędzia kar i tortur - zbiór ten tworzą eksponaty pochodzą ze zbiorów dawnego sądu mieszczącego się w murach kwidzyńskiego zamku. Niegdyś stanowiły zapewne wyposażenie sali tortur mieszczącej się w miejskim ratuszu. Najciekawszymi eksponatami są: XVIII-wieczna skrzynia tortur (wykorzystana jako element scenografii w filmie Aleksandra Forda Krzyżacy) oraz topór i pień katowski. Z narzędzi do wykonywania kar na honorze za drobniejsze przewinienia, zachowały się żelazne obręcze zakładane na szyję tzw. kuny.

 • Militaria - Na kolekcję militariów  składają się przede wszystkim: broń biała, przeważnie XIX-wieczna francuska i niemiecka, broń palna (również myśliwska) oraz elementy uzbrojenia ochronnego, rzędu końskiego, a ponadto zbiór kul kamiennych i grotów. Najcenniejszym eksponatem w kolekcji jest spiżowa bombarda na kule kamienne, pochodząca z XV wieku, z wizerunkiem tronującej Madonny z Dzieciątkiem. Została odkryta w piwnicach zamku w Kurzętniku podczas prac archeologicznych jeszcze przed II wojną światową. Spośród egzemplarzy broni palnej z XIX i XX wieku, znajdujących się w zbiorach muzeum wymienić można pruski karabin piechoty Mauser M57 oraz sztucery tarczowe systemu AYDT, używane niegdyś przez członków kwidzyńskiego Bractwa Strzeleckiego. Największymi eksponatami wchodzącymi w skład kolekcji są dwie ciężkie francuskie armaty polowe z 1861 i 1863 roku, wyprodukowane w belgijskim Liège. Zostały zdobyte w wojnie francusko-pruskiej i ustawione w mieście jako symbol pruskiej przewagi militarnej. Szczęśliwie przetrwały lata I wojny światowej. Obecnie są eksponowane na dziedzińcu zamkowym.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.