logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
1 bilet 3 zamki.Z kolekcji SierakowskichPrzyroda Polski PółnocnejForma funkcja nowoczesność

Zbiory / Rzeźba

Muzeum w Kwidzynie posiada w swoich zbiorach rzeźby pochodzące z XVI-XVIII wieku. Są to głównie rzeźby drewniane, w większości przejęte po Heimatmuseum Westpreussen oraz pojedyncze egzemplarze odebrane szabrownikom tuż po II wojnie światowej i przekazane Muzeum przez władze w latach 50 XX wieku.

Rzeźbę późnogotycką reprezentują: figura Madonny, misericordiae ze stalli oraz dwie kwatery ołtarzowe z figurami apostołów z zachowanymi fragmentami polichromii, pochodzące z pierwszej ćwierci XVI wieku. Spośród rzeźb późniejszych XVII- i XVIII-wiecznych, na uwagę zasługują: alabastrowa płaskorzeźba Świętej Rodziny odpoczywającej podczas ucieczki do Egiptu z 1683 roku oraz płaskorzeźba Zabójstwo Abla.

W zbiorach znajdują się również rzeźbione elementy wystroju schodów, fragmenty rzeźb kamiennych, a także szereg rzeźb prowincjonalnych o wyraźnych cechach ludowych, pochodzących z XVIII wieku.


KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.