logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Pomnik HistoriiForma funkcja nowoczesność1 bilet 3 zamki.Przyroda Polski Północnej

Zbiory / Numizmaty

W skład liczącej około 450 eksponatów kolekcji numizmatycznej, wchodzą monety pochodzące z XIV-XX wieku, banknoty z lat 1900-1945, ponadto monety i banknoty zastępcze (notgeldy) z okresu po zakończeniu I wojny światowej oraz medale i odznaczenia, głownie polskie i niemieckie.

Wśród monet dominują XVII- i XVIII-wieczne monety pruskie oraz XIX-wieczne monety rosyjskie i francuskie. Ciekawą część kolekcji stanowią banknoty niemieckie z lat dwudziestych XX wieku, o gwałtownie zwiększających się nominałach, odzwierciedlające postępującą inflację w związku z załamaniem systemu finansowego Rzeszy oraz banknoty polskie z lat 20 i 30 XX wieku, a także banknoty emitowane na obszarze Generalnego Gubernatorstwa.

Do eksponatów bezpośrednio związanych z miastem należą monety i banknoty zastępcze z okresu I wojny światowej, powojenne i z czasów wielkiej inflacji, medale kwidzyńskiego Bractwa Strzeleckiego oraz medale związane z obchodami jubileuszu 700- i 750-lecia miasta.


KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.