Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytCiałopaleniePrzyroda Polski Północnej11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamy

Zbiory / Meble

Znajdujące sie w posiadaniu Muzeum w Kwidzynie zabytki meblarstwa ludowego, obejmują eksponaty pochodzące z końca XVIII i drugiej połowy XIX wieku. Pierwsze egzemplarze zostały pozyskane jeszcze przed II wojną światową, przez Waldemara Heyma, później zbiór rozwijali: Alfons Lemański i Halina Sampławska.

Zgromadzone eksponaty zostały wykonane w małomiasteczkowych warsztatach, bądź też przez pozostających poza cechami partaczy lub wiejskich stolarzy. Wśród mebli dominują sprzęty o formach prymitywnych i niezbyt wyszukanym zdobnictwie oraz charakterystyczne dla II połowy XIX stulecia, bogato zdobione, nawiązujące do mebli barokowych wykonywanych w warsztatach gdańskich i elbląskich. Najstarszymi meblami w kolekcji są: malowana, dwudrzwiowa szafa na odzież z roku 1789, intarsjowana skrzynia z roku 1802 oraz toczone i pokryte dekoracją snycerską, krzesło dla prządki z roku 1804.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.