logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Przyroda Polski PółnocnejOtwarcie wystawy „ Wizerunki zamku i katedry w Kwidzynie od XVI do pocz. XXI wieku”1 bilet 3 zamki.Forma funkcja nowoczesność

Zbiory / Malarstwo i grafika

Trzon kolekcji malarstwa kwidzyńskiego Muzeum tworzą obrazy pochodzące z dawnych zbiorów rodziny Sierakowskich z Waplewa Wielkiego, wymieniane w opracowanym przez malarza Klemensa Rodziewicza Katalogu zbioru obrazów oraz innych przedmiotów sztuki hrabiów Sierakowskich, wydanego w 1879 roku w Poznaniu przez Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Dominuje olejne malarstwo pejzażowe i portretowe, wśród którego wyróżniają się: anonimowy XVII-wieczny portret Mężczyzny z czaszką, a także późniejsze, XVIII- i XIX-wieczne prace L. Schorera, P. Lütke, A. Adama, B. van Moera, C. Hübnera. Zbiory grafiki reprezentowane są przez rysunki, drzeworyty i litografie z końca XIX i pierwszej ćwierci XX wieku, przedstawiające głównie widoki zespołu zamkowo-katedralnego i miasta od strony zachodniej i południowej oraz znacznych rozmiarów Prospekt Rzymu z końca XVIII wieku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.