logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
CiałopaleniePrzyroda Polski PółnocnejPomnik HistoriiZ kolekcji Sierakowskich

Zbiory / Detal architektoniczny

W roku 1798 dokonano rozbiórki dwóch skrzydeł zamkowych – wschodniego i południowego. Pozyskany w ich wyniku detal architektoniczny zgromadzono na terenie dawnego przedzamcza zamku kapituły. Uległ on jednak w większości rozproszeniu. Jego niewielką część odnaleziono niespełna 80 lat później i wykorzystano przy prowadzonych wówczas pracach rekonstrukcyjnych. Z dwóch fragmentów kolumn i bazy, pochodzących ze krzydła południowego, wykonano kolumnę, na której wspiera się, zrekonstruowane wówczas, palmowe sklepienie dawnego refektarza zimowego.

Do dnia dzisiejszego z detali zamkowych, obok znacznej ilości kształtek ceglanych, zachowały się trzy wsporniki sklepienne oraz dwa fragmenty kolumn i niewątpliwie najciekawszy, kapitel z przedstawieniem sceny turniejowej, eksponowany obecnie w Muzeum Zamkowym w Malborku. Kolekcja obejmuje również detale pozyskane w trakcie badań archeologicznych na obszarze kwidzyńskiego Starego Miasta, katedry oraz elementy architektoniczne pochodzące z okolicznych miejscowości.

Do unikatowych elementów architektury znajdujących się w zbiorach Muzeum należą: renesansowy portal wraz z drzwiami, pochodzący z dawnego ratusza kwidzyńskiego, datowany na 1612 rok oraz zwieńczenie iglicy wieży ratuszowej z  XVI wieku, zdemontowane w związku z przebudową gmachu w roku 1878.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.