Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopalenieForma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamy

Wydarzenia / Zimowe Ptakoliczenie

Dział Przyrody Muzeum w Kwidzynie - Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku oraz stowarzyszenie EkoInicjatywa zapraszają na Zimowe Ptakoliczenie 21 stycznia 2011 roku.

Zimowe ptakoliczenie to cykliczna ogólnopolska akcja wzorowana na brytyjskim Big Garden Birdwatch. Odbywa sie zwyczajowo w końcu stycznia. Po raz pierwszy odbywać się będzie w parkach Kwidzyna. Jej celem jest zbadanie liczebności i różnorodności ptaków wystepujących na terenach miejskich (parkach, ogrodach) oraz zalatujących do karmników. Wyniki akcji co roku zbierane sa przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

- Początek akcji 21 stycznia o godzinie 9:00, przed bramą Muzeum w Kwidzynie.

- Zapewniamy: sprzęt optyczny, profesjonalne porady ornitologa, mile spędzony czas, herbatę i coś słodkiego na koniec.

- Zakończenie o godzinie 14:00 w Muzeum w Kwidzynie.

- Informacje: mgr inz. Adam Juźwiak: a.juzwiak@zamek.malbork.pl; tel.: 600-212-068

Uwaga!

- Akcja dla uczestników od 7 roku życia.

- Uczestników poniżej 18 roku życia prosimy o dostarczenie pisemnej zgody rodziców na udział.


Działanie odbywa się w ramach projektów: Edukacja Ekologiczna mieszkańców Kwidzyna, Edukacja Ekologiczna mieszkańców Powiśla finansowanych ze środków Gminy Miejskiej Kwidzyn oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.