Zamek<br />w Kwidzynie
Przyroda Polski PółnocnejAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPlebiscytDARMOWY LISTOPAD 2022

Wydarzenia / Zimowe Ptakoliczenie 2018

  Muzeum w Kwidzynie i Stowarzyszenie "Eko-Inicjatywa"

 serdecznie zaprasza na 

 
 
 
Zimowe Ptakolicznie 2018
 
 
 
 
 
 
Startujemy: 27 stycznia (sobota) o 8:30
spod bramy Zamku w Kwidzynie 
 
Jak do roku zapraszamy do liczenia z nami ptasich mieszkańców Kwidzyna. Zapewniamy sprzęt, poradę ornitologa oraz herbatę i ciastko na podsumowanie. 
 
Jak w latach minionych obserwacje rozpoczyna się  od krótkiej pogadanką. Jakub Marciniak ( Stow. Eko-Inicjatywa) oraz Adam Juźwiak (Działu Przyrody Muzeum w Kwidzynie i Stow. Eko-Inicjatywa) przybliżą uczestnikom tajniki obserwacji ptaków. W tym roku planujemy obserwację ptaków na dwóch trasach na terenie Kwidzyna: czerwonej i zielonej.

 
Zimowe Ptakoliczenie, jako akcja liczenia ptaków miejskich, nie wymaga szczególnego przygotowania na trudne warunki terenowe, oprócz tych, jakie zapewnia polski klimat przejściowy w miesiącach zimowych (w okresie trwających zmian klimatycznych) - jednym słowem, na dzień dzisiejszy jeszcze totalnie nie do przewidzenia. Ale, ciepłe buty, ubiór na cebulkę i termos z rozgrzewającym napojem (herbata z sokiem malinowym! :) ) powinny załatwić większość niedogodności nawet na kilkugodzinnej wycieczce przy mrozie. Dlatego prócz absolutnie ekstremalnych przypadków każdy, niezależnie od wieku, czy kondycji może wziąć w nim udział.

Ptak  Zimowego Ptakoliczenia 2018
 
czeczotka
Czeczotka ( Acanthis flammea) [z] wikipedia.org CC BY-SA 2.0
 

 
pobierz plakat, wydrukuj i powieś w swojej okolicy.
 

 
Regulamin
Wycieczki przyrodniczej organizowanej w ramach obchodów
Kwidzyńskiego Zimowego Ptakoliczenia 2018
Kwidzyn 1.10.2017

 
INFORMACJE WSTĘPNE
 
Organizatorem akcji jest:
Muzeum w Kwidzynie, ul. Katedralna 1 , 82-500 Kwidzyn,www.zamek.kwidzyn.pl
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, ul. Miłosna 1 , 82-500 Kwidzyn, www.ekokwidzyn.pl
 
Osobami bezpośrednio zaangażowanymi w akcję (dalej zwani Prowadzącymi) z ramienia organizatorów są:
 • Jakub Marciniak (Specjalista d.s Edukacji Ekologicznej, Stow. Eko-Inicjatywa)
 • Adam Juźwiak (Muzeum w Kwidzynie, Dział Przyrody).
   
Wycieczka obejmuje tematykę związaną z przyrodą ze szczególnym uwzględnieniem ornitologii.
 
UCZESTNICY
 1. ) W akcji mogą wziąć udział dowolne osoby bez ograniczenia wieku z zastrzeżenie, iż osoby niepełnoletnie uczestniczą pod opieką własnego, pełnoletniego opiekuna.
 2. ) Ze względu na charakter akcji (piesza wycieczka terenowa, obserwacja przyrody w warunkach zewnętrznych), jest ona przeznaczona dla osób będących w stanie aktywnie w niej uczestniczyć.
 3. ) Uczestnicy powinni być wyposażeni w odpowiedni do pogody w dniu akcji ubranie oraz obuwie a ponadto posiadać prowiant oraz napoje na czas jej trwania.
 4. ) Uczestnicy mają możliwość wypożyczenia od organizatorów sprzętu optycznego (lornetki, lunety) do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
 5. ) Organizator oraz Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za uczestników w trakcie akcji.
PRZEBIEG
 1. Akcja odbywa się w dniu 27.01.2018 roku w godzinach 8:30-12:30.
 2. Agenda:
8:30 - rozpoczęcie akcji w miejscu zbiórki - brama wejściowa Muzeum w Kwidzynie;
8:45 – wydawanie sprzętu oraz wyjście na trasę wycieczki – przewidywane są dwie trasy zielna (3,5 km) i czerwona (4 km) – patrz mapa;
9:00 – rozpoczęcie obserwacji ptaków
11:50 – zakończenie obserwacji i powrót do Muzeum w Kwidzynie;
12:00 – podsumowanie obserwacji oraz poczęstunek w Muzeum w Kwidzynie;
12:30 - zakończenie akcji;
 
INFORMACJE KOŃCOWE
 1. ) Bieżące informacje o akcji umieszczane są na stronach internetowych Organizatorów.
 2. ) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania akcji bez podania przyczyn. 
 3. ) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu bez podania przyczyn.   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.