Zamek<br />w Kwidzynie
Pustułkowa Kamera 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamyPrzyroda Polski PółnocnejPlebiscyt

Wydarzenia / Zamkowe Kino Przyrodnicze

Muzeum w Kwidzynie zaprasza na pierwsze z cyklu spotkań, opartych na sprawdzonej metodzie dyskusyjnych klubów filmowych, pod nazwą Zamkowe Kino Przyrodnicze.

Mamy nadzieję, że poprzez wyświetlanie bardziej lub mniej znanych, dobranych obrazów wpłyniemy na spojrzenie członków naszego społeczeństwa na kwestie szacunku i ochrony środowiska naturalnego ze wszystkimi jego martwymi i ożywionymi składnikami.

Spotkania rozpoczynamy od emisji dwunastoodcinkowej serii Historia naturalna Polski zrealizowanej przez Akademicką Telewizję Edukacyjną Uniwersytetu Gdańskiego.

Inauguracyjne spotkanie będzie miało miejsce 28 kwietnia 2010 r. w salach zamkowych Muzeum w Kwidzynie o godz.18.00.

Kolejne spotkania filmowe:
12 maja
26 maja
9 czerwca
23 czerwca
7 lipca

Wstęp wolny.

Wszelkich informacji udziela mgr inż. Adam Juźwiak, asystent Działu Przyrody Muzeum
w Kwidzynie
tel. 600-212-068
email : a.juzwiak@zamek.malbork.pl

Serdecznie zapraszamy!
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.