Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latCiałopaleniePustułkowa Kamera 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamy

Wydarzenia / Wystwa czasowa: ARESZT SZTUKI na zamku w Kwidzynie

 

W Piątek,  20 maja o godz. 18.00 zapraszamy na otwarcie wystawy "Areszt Sztuki na zamku w Kwidzynie" zorganizowanej w ramach cyklu: sztuka współczesna w średniowiecznym zamku. Wystawione będą prace 31 artystów skupionych w  Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniu  "Areszt Sztuki".  

Twórcy: 

Joanna Bentkowska-Hlebowicz

Jerzy Wojciech Bielecki

Wiesław Bieńkuński

Mirosław "Micia" Bojenko

Iwona Bolińska-Walendzik

Elżbieta Boniecka-Milowicz

Małgorzata Chomicz

Adam Cieślik

Ashley Collin

Wojciech Dzieszkiewicz

Anna Grochowska

Elwira Iwaszczyszyn

Wioletta Jaskólska

Davorin Kerekovic

Anna i Wijciech Kmieć

Piotr Kobrzyński

Danuta Krajewska

Adam Kurłowicz

Ewa Plichta Lubieniecka

Joanna Rostańska

Mirosław Smerek-Bielecka

Leszek Sokoll

Marek Szczęsny

Julia Tarnowska

Wiesław Wieliczko

Julita Wiench-Kurłowicz

Renata Zimnicka-Prabucka

Bogdan Żukowski

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.