Zamek<br />w Kwidzynie
Przyroda Polski PółnocnejDARMOWY LISTOPAD 2022Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latForma funkcja nowoczesność

Wydarzenia / Wystawa: Pruskie wyprawy Karola IV Luksemburskiego króla Czech i cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

Wystawa: Pruskie wyprawy Karola IV Luksemburskiego króla Czech i cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

"Pruskie wyprawy Karola IV Luksemburskiego króla Czech i cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego"

 

Zapraszamy na otwarcie wystawy przygotowanej przez Obwodowe Historyczno-Artystyczne Muzeum w Kaliningradzie. Prezentacja ukazuje polityczne, religijne i kulturalne związki państwa krzyżackiego z Czechami, ze szczególnym uwzględnieniem wypraw do Prus margrabiego morawskiego, późniejszego króla Czech i cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Karola IV (1355-1378). Wystawa składa się z plansz i stereoskopowych fotografii, odnoszących się do tej części terytorium dawnego władztwa zbudowanego przez Krzyżaków, która dziś znajduje się w obrębie Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja).

Podczas wernisażu z koncertem muzyki średniowiecznej wystąpi Bożena Belcarz z Zespołem.

 

Otwarcie wystawy 26 pażdziernika 2018r., godz. 17.30, Zamek w Kwidzynie

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.