Zamek<br />w Kwidzynie
11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamyDARMOWY LISTOPAD 2022Pustułkowa Kamera Ciałopalenie

Wydarzenia / Wystawa: Ku nowym brzegom

Wystawa Ku nowym brzegom. 25 artystów w twórczym dialogu z gdańskim gobelinem, to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Kulturbrücke - Emsdelta e.V- Emden oraz Muzeum Prus Zachodnich w Münster -Wolbeck.

Artyści z Holandii, Niemiec i Polski zaproszeni do wzięcia w nim udziału, stworzyli prace inspirowane niezwykle ciekawym eksponatem z Muzeum Prus Zachodnich w Münster - gdańskim gobelinem z 1620 roku, o wymiarach 142 x 547 cm. Przedstawienie odnosi się do życia i działalności dwóch ważnych dla hanzeatyckiego miasta osobistości: burmistrza Eggerta von Kempena i jego teścia Simona Bahra. Przedstawia dwie rodziny należące do patrycjatu gdańskiego i ich działalność w mieście nad Motławą. Bogaty program ikonograficzny tkaniny został przełożony przez artystów na język sztuki współczesnej.
Artyści z regionu Fryzji Wschodniej (Ostfriesland) w Niemczech i Nord -Groningen w Holandii, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Kulturbrücke - Emsdelta, a także polscy twórcy z regionu pomorskiego (terenu dawnych Prus Zachodnich), w nawiązaniu do tego niezwykłego eksponatu zajęli się tematem podróży morskiej, handlu, społeczeństwa i kultury XVII wieku na terenie północno-wschodniego obszaru basenu Morza Bałtyckiego. Obrazy, grafiki, ceramikę, rzeźbę, szkło oraz instalacje, które powstały z tego niezwykłego doświadczenia artystycznego mamy przyjemność zaprezentować teraz na wystawie w salach kwidzyńskiego Muzeum.

Komisarz kwidzyńskiej edycji wystawy:
Sylwia Tatara

Aranżacja plastyczna:
Mariusz Stawarski

Współpraca:

Stowarzyszeniem Kulturbrücke - Emsdelta e.V-Emden,
Muzeum Prus Zachodnich w Münster - Wolbeck,
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Wystawa dostępna będzie w Muzeum w Kwidzynie
od 20 listopada do 31 grudnia 2008 roku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.