Zamek<br />w Kwidzynie
Przyroda Polski Północnej11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamyForma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera

Wydarzenia / Wystawa czasowa: "Prusowie"

Otwarcie wystawy : 15 maja (piątek), godz.17:30

Wystawa prezentuje zagadnienia związane z osadnictwem, gospodarką i kulturą mieszkańców jednego z plemion pruskich w dobie ekspansji Zakonu Krzyżackiego na terenie Pomezanii. Główny trzon ekspozycji   stanowią zabytki  z badań archeologicznych  przeprowadzonych na osadzie  w Białej Górze, którą interpretuje się jako historyczny Zantyr.  Dzięki tym zabytkom  poznajemy kulturę materialną i duchową  mieszkańców dawnej Pomezanii. Ekspozycja podzielona jest na kilka bloków tematycznych obrazujących różne aspekty życia w średniowieczu. Prezentowane są przede wszystkim narzędzia codziennego użytku stosowane w gospodarstwie domowym, takie jak naczynia, noże, sierpy,nożyce, przęśliki. Są tu także elementy średniowiecznego ubioru  oraz  ozdoby, takie jak paciorki, obrączki, różnego typu sprzączki i zakończenia pasa. Ponadto na wystawie znajduje się   różnorodna broń   (m.in. topory oraz  groty i bełty kuszy), uzbrojenie ochronne (fragment zbroi płytkowej)  i oporządzenie jeździeckie (ostrogi). Dzięki bliskości rzek i jezior w Pomezanii rozwinęło się rybołówstwo i szkutnictwo.  Stąd na wystawie  rożnego rodzaju haczyki na ryby i ciężarki sieciowe.  Ważnym  elementem wystawy są dawane środki płatnicze mówiące o wymianie towarowej  z innymi ośrodkami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.