Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopalenieForma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamy

Wydarzenia / Wystawa czasowa: Noże, nożyki i scyzoryki

Wystawa czasowa: Noże, nożyki i scyzoryki

 

Otwarcie wystawy „Noże , nożyki i scyzoryki z XIX – XX wieku”
14 marca br. w Muzeum w Kwidzynie- Oddziale Muzeum Zamkowego w Malborku odbyło się otwarcie wystawy „Noże , nożyki i scyzoryki z XIX – XX wieku”. Wystawionych zostało blisko 170 noży kieszonkowych z liczącej ponad 1200 obiektów kolekcji podarowanej Muzeum przez ks. Ignacego Najmowicza. To obecnie najliczniejszy taki zbiór w zbiorach publicznych w Polsce. Dyrektor MZM Janusz Trupinda otwierając wystawę podkreślił znaczącą rolę kolekcjonerów w tworzeniu i rozbudowywaniu zbiorów muzealnych. Kurator wystawy Joanna Jezierska scharakteryzowała posiadany przez Muzeum zbiór scyzoryków zwracając uwagę na najcenniejsze eksponaty, a Janusz Cygański- kierownik Muzeum w Kwidzynie, w mniej oficjalnej części wernisażu, przypomniał jak dawniej grano w noża. Przekazał też do zbiorów Muzeum swój scyzoryk i zachęcał innych do wzbogacania podobnymi darami kwidzyńskiej kolekcji składanych noży.
Wystawa będzie czynna do 9 września.

 

Fot. Łukasz Rzepczyński

 

 Serdecznie zapraszamy na otwarcie nowej wystawy czasowej pt: 

Noże, nożyki i scyzoryki

 w dniu 14 marca 2018 roku o godzinie 17:30 

 


O wystawie:

Na wystawie znajduje się ponad 150 noży, nożyków i scyzoryków wybranych z dużej liczącej 1264 obiekty  kolekcji, którą Muzeum otrzymało w darze w 2013 roku.  Podstawową jej część stanowią scyzoryki. Prezentowane noże wykonano w XIX i XX wieku.  Pochodzą z ponad dwudziestu krajów. Obecnie jest to najliczniejsza taka kolekcja w zbiorach publicznych w Polsce. 

Scyzoryki  służą nie tylko celom użytkowym, ale bardzo często są po prostu gadżetem, pamiątką, którą przywozi się z odwiedzanych miejsc, przechowuje się jako wspomnienie poznanych osób, udziału w uroczystościach itp. Bywa, że mają nieraz  bardzo wysmakowaną i  wyszukaną formę,  a kiedy indziej ujmują prostotą i funkcjonalnością. 
W wielu państwach konkretne regiony wyspecjalizowały się w produkcji noży o danych cechach technologicznych i stylistycznych. Wśród najbardziej znanych jest angielskie Sheffield, niemieckie Solingen czy francuskie Thiers. Oczywiście w przypadku noży kieszonkowych nie może także zabraknąć szwajcarskich wyrobów. 
 

 Kurator wystawy: Joanna Jezierska


 

Wybrane eksponaty (na zachętę) :

 


KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.