Zamek<br />w Kwidzynie
DARMOWY LISTOPAD 2022Przyroda Polski PółnocnejPustułkowa Kamera Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat

Wydarzenia / Projekt: Skarby Muzeum w Kwidzynie

Skarby - niespotykane, wyszukane, bezcenne.

Współpraca Działów Archeologii i Przyrody kwidzyńskiego Muzeum zaowocowała wspólnym projektem „Skarby w Muzeum w Kwidzynie”. W ramach projektu otwarte zostały dwie wystawy czasowe dostępne dla zwiedzających przez cały okres wakacji. Są to:

Gdy złoto i srebro nie miały wartości - ekspozycja kolekcji biżuterii archeologicznej z okresu od neolitu do średniowiecza stworzona w oparciu o zbiory pięciu polskich Muzeów.

Dzika Polska - wystawa pereł polskiej natury zatrzymanych w kadrze fotograficznym najlepszych krajowych fotografików przyrody.

W ten sposób udało się zgromadzić w Kwidzynie skarby pochodzące z głębi ziemi, czyli biżuterię pochodzącą z badań archeologicznych oraz skarby natury, czyli obrazy pięknych krajobrazów oraz fauny i flory w ich naturalnym środowisku.
Celem projektu „Skarby w Muzeum w Kwidzynie” jest ukazanie różnorodnych aspektów bogactwa Polski.

Patron medialny:Zapraszamy do odwiedzenia wstaw!!!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.