Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćDARMOWY LISTOPAD 2022Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latCiałopalenie

Wydarzenia / Podsumowanie: Zimowe Ptakoliczenie 2011

W pierwszym otwartym dla mieszkańców Kwidzyna Zimowym Ptakoliczeniu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa i Dział Przyrody Muzeum w Kwidzynie Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku, wzięło udział 21 osób.

21 stycznia o wyznaczonej godzinie wszyscy chętni zebrali się pod bramą Muzeum Zamkowego. Po krótkiej odprawie i wyposażeniu w lornetki i lunety dwie grupy ptasich obserwatorów ruszyły aby podglądać i zapisywać ptaki zamieszkujące parki, ogrody i zieleńce Kwidzyna. W obserwacjach i rozpoznawaniu gatunków ptaków pomocą służyli trzej ornitolodzy: Bogdan Sokołowski, Robert Pipczyński i Adam Juźwiak.

Pierwsza z grup ruszyła w stronę stawu Balaton na Marezie, aby następnie nasypem dawnej kolejki wąskotorowej przejść do dwóch parków na ulicy Hallera. Druga grupa mniejszymi uliczkami Kwidzyna od Zamku przeszła do Parku za Urzędem Miejskim, a potem ulicami Warszawską i Piłsudskiego na plac Plebiscytowy. Mroźny dzień motywował ptaki do poszukiwania pokarmu co znacznie ułatwiało zadanie uczestnikom akcji, podczas której zaobserwowano następujące gatunki:

1. Łabędź niemy 3 szt.
2. Krzyżówka 6 szt.
3. Bażant 5 szt.
4. Krogulec 1 szt.
5. Mewa srebrzysta 1 szt.
6. Gołąb miejski 104 szt.
7. Sierpówka 39 szt.
8. Kwiczoł 4 szt.
9. Drozd śpiewak 1 szt.
10. Paszkot 1 szt.
11. Sikora bogatka 20 szt.
12. Sikora modra 6 szt.
13. Kowalik 3 szt.
14. Pełzacz leśny 1 szt.
15. Sroka 19 szt.
16. Kawka 58 szt.
17. Gawron 2 szt.
18. Wróbel 85 szt.
19. Mazurek 10 szt.
20. Dzwoniec 24 szt.
21. Gil 6 szt.
22. Grubodziób 3 szt.

Duże zainteresowanie uczestników Ptakoliczenia wzbudziły drapieżny krogulec, zauważony w momencie polowania na mniejszego ptaka oraz grubodziób, mieszkaniec lasów liściastych, jedynie zimą odwiedzający tereny miejskie.

Około godziny 13 wszyscy uczestnicy akcji spotkali się w ponownie w kwidzyńskim Zamku, gdzie przy herbacie i ciastkach podzielili się wrażeniami z ptasich obserwacji.

Jeśli zainteresowała Cię akcja zimowego liczenia ptaków i chciałbyś wziąć udział w podobnych działaniach wyślij maila o temacie CHĘTNY DO DZIAŁAŃ PRZYRODNICZYCH na adres: a.juzwiak@zamek.malbork.pl
lub zadzwoń do Działu Przyrody Muzeum w Kwidzynie (55) 636-47-95
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.