Zamek<br />w Kwidzynie
DARMOWY LISTOPAD 2022Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPrzyroda Polski PółnocnejPustułkowa Kamera

Wydarzenia / „O Niepodległą Polskę. Plebiscyt 1920 roku na Powiślu" w zamkach w Sztumie i Kwidzynie

 „O Niepodległą Polskę. Plebiscyt 1920 roku na Powiślu" w zamkach w Sztumie i Kwidzynie

Od 5 września dostępna będzie dla Państwa wystawa czasowa „O Niepodległą Polskę. Plebiscyt 1920 roku na Powiślu" w zamkach w Sztumie i Kwidzynie. Na Zamku w Kwidzynie poznają Państwo historię Plebiscytu od strony politycznej, w Sztumie zaś losy ludzi Plebiscytu - osób które zaangażowały się wówczas w polską sprawę, bądź od lat sprawie tej służyli. Ekspozycja będzie dostępna do 29 listopada.

 

Z dumą informujemy, że nasza wystawa „O Niepodległą Polskę.

Plebiscyt 1920 roku na Powiślu" otrzymała Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Objęcie patronatem wystawy odczytujemy jako wyraz szacunku dla wszystkich tych, którzy przed stu laty opowiedzieli się za Polską na terenach ówczesnej Ziemi Malborskiej, narażając się dla Ojczyzny na szykany, prześladowania, a w wielu wypadkach nawet śmierć z ręki dawnego zaborcy, który w 1939 r. stał się okupantem. Przypominamy, że wystawę oglądać będzie można już od 5 września w oddziałach na zamkach w Kwidzynie i w Sztumie.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.