logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Forma funkcja nowoczesnośćCiałopalenieZ kolekcji SierakowskichLudzie i miejsca

Wydarzenia / Noc Muzeów 2013

 

Regulamin Gry Miejskiej w ramach kwidzyńskiej Nocy Muzeów 18 maja 2013
 
 
§ 1 ORGANIZATORZY
 
 1. Organizatorami Gry Miejskiej w ramach kwidzyńskiej „Nocy Muzeów 2013” są: Muzeum w Kwidzynie - Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku, Kwidzyńskie Centrum Kultury oraz Parafia p. w. Św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie
 2. Przez organizację gry rozumie się zaaranżowanie szeregu punktów tematycznych na terenie miasta Kwidzyna, na wyznaczonym przez Organizatorów obszarze
 3. Zasięg terytorialny gry ustalony przez Organizatorów obejmuje: ulice: Katedralną, Braterstwa Narodów, Słowiańską, Piłsudskiego, obszar kwidzyńskiego Starego Miasta z ulicami Targową i Batalionów Chłopskich, dawny Rynek oraz Plac Plebiscytowy
 
§ 2 ZASADY GRY
 
 1. Gra odbędzie się dnia 18 maja 2013 roku w godzinach: 20:00 – 22:30
 2. Udział w grze jest bezpłatny.
 3. Uczestnicy biorą udział w Grze pojedynczo lub w zespołach
 4. W Grze mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. W przypadku osób poniżej 18 roku życia, konieczna będzie obecność rodzica lub pełnoletniego opiekuna
 5. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze
 6. Przed rozpoczęciem Gry uczestnicy zobowiązani są do pobrania karty Gry na stoisku Organizatorów
 7. Stoisko Organizatorów zlokalizowane będzie przy kwidzyńskim Tabularium, ulica Braterstwa Narodów 33
 8. W wypadku wątpliwości co do pełnoletniości uczestnika lub opiekuna Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do potwierdzenia jej poprzez okazanie stosownego dokumentu
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wydania karty Gry osobie lub osobom nietrzeźwym
 10. Gra polega na osiągnięciu przez uczestnika/zespół sześciu lokacji oznaczonych na karcie Gry
 11.  Karta Gry jest dwustronna. Po jednej stronie znajduje się mapa z oznaczonymi sześcioma lokacjami, do których uczestnicy/zespoły muszą dotrzeć. Po drugiej stronie znajduje się miejsce do wklejenia kuponów kontrolnych.
 12.  Kupon kontrolny jest poświadczeniem dotarcia przez uczestnika/zespół do określonej lokacji i wykonania zadania wyznaczonego przez obecnych na miejscu przedstawicieli Organizatora.
 13.  Poszczególne lokacje oznaczone na mapie uczestnicy/zespoły osiągają w dowolnej, wybranej przez siebie kolejności
 14. Przedstawiciele Organizatora obecni będą w określonych lokacjach do godziny 22:00
 15.  Do odbioru nagrody uprawnia uczestnika/zespół dostarczenie uzupełnionej karty Gry na stoisko Organizatora przed upływem wyznaczonego czasu Gry
 16.  Gra kończy się 18 maja o godzinie 22:30
 17.  Po upływie wyznaczonego czasu Gry uzupełnione karty Gry upoważniające do odbioru nagrody nie będą przyjmowane na stanowisku Organizatora
 18.  W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom, w dowolnym momencie rozgrywki Organizatorzy mają prawo wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna
 19.  Po trasie Gry uczestnicy/zespoły poruszają się pieszo
 20.  Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim co zobowiązuje uczestników do zachowanie szczególnej ostrożności. Uczestnicy poruszają się po wyznaczonym obszarze Gry na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej ani ubezpieczenia dla osób uczestniczących w Grze
 21.  Poprzez odbiór Karty Gry uczestnik wyraża zgodę na:
  - wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
  - przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883)
 22.  Odbierając Kartę Gry, uczestnik/zespół zgadza się na warunki Gry i potwierdza, że zapoznał się z jej regulaminem.
 
§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronach internetowych Organizatorów
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nie przewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn