Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćCiałopalenieAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPlebiscyt

Wydarzenia / Muzeum Zamkowe w Malborku wraz z Oddziałem Zamek Kwidzyn zaprasza na wystawę „Panowie i hrabiowie von der Groeben – szlachecki ród w Prusach”

Muzeum Zamkowe w Malborku wraz z Oddziałem Zamek Kwidzyn zaprasza na wystawę „Panowie i hrabiowie von der Groeben – szlachecki ród w Prusach”

Muzeum Zamkowe w Malborku wraz z Oddziałem Zamek Kwidzyn zaprasza na wystawę „Panowie i hrabiowie von der Groeben – szlachecki ród w Prusach”

Termin: 10 lipca – 2 października 2022, Muzeum Zamkowe w Malborku, Oddział Zamek Kwidzyn

 

 

Wystawa „Panowie i hrabiowie von der Groeben – szlachecki ród w Prusach” ma na celu ukazanie dziejów jednego z ważniejszych i najstarszych rodów szlacheckich w Marchii Brandenburskiej i w Prusach, ich najwybitniejszych przedstawicieli, relacji z Koroną Polską, a także prezentację dziedzictwa materialnego w postaci muzealiów, archiwaliów oraz fundacji artystycznych, które w dzisiejszych czasach, wraz z zachowanymi zabytkami architektury rezydencjonalnej czy sakralnej, są jedynym świadectwem obecności tego szlacheckiego rodu na Warmii, Mazurach oraz Dolnym Powiślu. 

 

Wystawa zaaranżowana została w reprezentacyjnych wnętrzach kwidzyńskiego zamku, w którym Groebenowie pełnili niegdyś urząd starostów Kwidzyna i Prabut. Z uwagi na związki sepulkralne oraz fundacje artystyczne, kontekstu historycznego i duchowego należy również dopatrywać się w przestrzeniach sąsiedniej katedry zespolonej z zamkiem, której wnętrze stanowi uzupełnienie i rozszerzenie zasadniczej części wystawy. Wystawa organizowana przez Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen/Bawaria oraz Muzeum Zamkowe w Malborku.

 

Zamek w Kwidzynie jest oddziałem Muzeum Zamkowego w Malborku, a więc częścią państwowej instytucji kultury. Jego działalność ukierunkowana jest jednak przede wszystkim na opowiadanie historii lokalnej we wszystkich jej odmianach. Temu służą zbiory Zamku, a także wystawy stałe i czasowe. Członkowie rodu von der Groeben zajmują ważne miejsce w historii Kwidzyna, a w dziejach rodu odbija się skomplikowana przeszłość miasta i regionu – mowi dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.

 

O WYSTAWIE:

 

Przygotowana ekspozycja ma uwypuklić, spopularyzować, a przede wszystkim wypromować związki von der Groebenów z majoratem w Nowej Wiosce, z miastem Kwidzyn, a także z kwidzyńskim zespołem katedralno-zamkowym.

- Wystawa, którą Muzeum Zamkowe w Malborku organizuje we współpracy Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen/Bawaria uwypukla, popularyzuje, a w szczególności promuje liczne związki von der Groebenów z majoratem w Nowej Wiosce (pow. kwidzyński), z miastem Kwidzyn, a także z kwidzyńskim zespołem katedralno-zamkowym. - Komentuje kurator wystawy, pracownik  Muzeum Zamkowego w Malborku, Oddziału Zamek w Kwidzynie. - Ekspozycja składa z przeszło pięćdziesięciu zabytków o charakterze artystycznym, historycznym oraz militarnym, datowanych na okres od XVII do pierwszej połowy XX wieku. Przedstawia dzieje jednego z ważniejszych i najstarszych rodów szlacheckich w Marchii Brandenburskiej i w Prusach związanego także z Królestwem Polskim, którego korzenie sięgają co najmniej XII, a według legend nawet X wieku. Wystawa przedstawia także najzacniejszych przedstawicieli rodu, w tym Otto Friedrich von der Groeben (1656-1728), sławny podróżnik, założyciel kolonii brandenburskiej w Afryce, pułkownik armii brandenburskiej, generał major w służbie króla Augusta II, starosta Kwidzyna i Prabut.- dodaje kurator.

 

Część opisowo-ilustracyjna przedstawia szeroki zakres chronologiczny, obejmujący czasy od X/XI do XX wieku oraz terytorialny – od Marchii Brandenburskiej po wschodnie rubieże dawnych Prus. Pozostała część ekspozycji skomponowana została głównie z zabytków o charakterze artystycznym, historycznym oraz militarnym, datowanych na okres od XVII  do pierwszej połowy XX wieku.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.