Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytForma funkcja nowoczesnośćPrzyroda Polski PółnocnejCiałopalenie

Wydarzenia / "Łoś na medal" w cyklu Skarby w Muzeum w Kwidzynie

"Łoś na medal" w cyklu Skarby w Muzeum w Kwidzynie

 

Muzeum w Kwidzynie zaprasza na kolejne z cyklu spotkań

"Skarby Muzeum w Kwidzynie",

które odbędzie się w dniu 14.11 (wtorek) o 17:30 w sali wystawy przyrodniczej. 

"Łoś na medal"

Zbiory przyrodnicze Muzeum w Kwidzynie w ostatnim czasie zostały wzbogacone o liczący ponad 70 lat eksponat: wspaniały medalion łosia. Okaz, zanim stał się muzealnym eksponatem, należałdo przedwojennych mieszkańców Kwidzyna, a po 1945 roku przez długie lata zdobił mieszkanie Państwa Iwańców. W imieniu Rodziny przekazał je do Muzeum pan Zdzisław Iwaniec. 
Podczas prezentacji, adiunkt Adam Juźwiak będzie snuł opowieść o historii, przyrodzie i  kulturze Kwidzyna. Uzasadni także dlaczego podarowany Muzeum łoś zasłużył na… złoty medal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.