Zamek<br />w Kwidzynie
Pustułkowa Kamera Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamyCiałopalenie

Wydarzenia / Konferencja: Aleje Dolnego Powiśla


Konferencja
poświęcona będzie tematowi zadrzewień przydrożnych powszechnych na terenach dawnych Prus Wschodnich. Organizatorzy stawiają sobie za  cel ochronę dziedzictwa  regionu Dolnego Powiśla. Wierzą, że kulturowa, estetyczna i przyrodnicza  wartość alei jest  godna zachowania dla następnych pokoleń. W tym celu, nie po raz pierwszy , podejmują dialog mający na celu budowanie pozytywnego wizerunku alei jako istotnego elementu krajobrazu kulturowego.

Tematy prelekcji mają prowokować do przemyśleń na temat wartości zadrzewień przydrożnych, zwłaszcza w kontekście podnoszenia jakości życia lokalnych  społeczności.

Konferencja odbywa się w szczególnym momencie. Zakończony został pierwszy rok projektuDrogi dla Natury Kampania na rzecz zadrzewień, w którym  Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa współpracowało z wybranymi samorządami w zakresie ochrony zadrzewień w krajobrazie.

W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu.

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod numerem:
(55) 261-22-16 / Sekretariat  Stowarzyszenia  Eko-Inicjatywa / 

Wszelkie pytania proszę kierować do: Adam Juźwiak (Dział Przyrody Muzeum w Kwidzynie)
email: a.juzwiak@zamek.malbork.pl

PROGRAM KONFERENCJI:

9:30-10:00 – Rejestracja uczestników – krużganki I piętra zamku w Kwidzynie

 

10:00-10:15 – Rozpoczęcie konferencji , powitanie przybyłych gości przez wicedyrektora MZM – dr hab. Janusza Hochleitnera

Moderator dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec (Fundacja EkoRozwoju)

10:20 -10:40 - Prezentacja programu „ Drogi dla Natury „ – mgr Robert Pipczyński (Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa”)

10:45 -11:15 – Wartość drzew w otoczeniu człowieka – prof. dr hab. Jacek Borowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

11:20 -11:50 - Aleje przydrożne – jak powstały, dlaczego znikają, kto i jak je ocali? – mgr Krzysztof Worobiec (Stowarzyszenie n.r. Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”)

11:55– 12:30 - Wartość biologiczna i ekologiczna zadrzewień przydrożnych – mgr inż. Adam Juźwiak (Muzeum w Kwidzynie/Muzeum Zamkowe w Malborku)

12:30 – 12:45 - Przerwa kawowa

12:50 – 13:20 – Aleje jako walor przyrodniczo-krajobrazowy w kreowaniu lokalnego produktu turystycznego – mgr Dorota Chmielowiec – Tyszko (Fundacja EkoRozwoju)

13:25- 13:55 - To służby drogowe posadziły aleje – możliwości rozwiązania kwestii starych alei- mgr Marcin Ryś (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Gdańsk)

14:00 – 14:20 - Aleja jako element krajobrazu kulturowego Świętej Warmii – dr hab. Janusz Hochleitner (Muzeum Zamkowe w Malborku)

14:25- 14:55 – O alejach nieco inaczej... – mgr Marek Stokowski (Muzeum Zamkowe w Malborku)

15:00 -15:30 – Dyskusja

15:30 - Poczęstunek

Konferencja organizowana dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

     

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.