Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopalenieDARMOWY LISTOPAD 2022Forma funkcja nowoczesnośćAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat

Wydarzenia / EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA – „Moja droga” do plebiscytu na Powiślu w 1920 r.

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA – „Moja droga” do plebiscytu na Powiślu w 1920 r.

Muzeum Zamkowe w Malborku , oddział Zamek w Kwidzynie  zaprasza na spotkanie z dziedzictwem historii i kultury na wystawie „O niepodległą Polskę. Plebiscyt 1920” .

 

Termin – 19 września 2020 roku, sobota, od godz.13,00 do 16,00 

Miejsce – zamek w Kwidzynie, ul. Katedralna 1, Kwidzyn

 

Przygotowaliśmy dla publiczności oprowadzanie kuratorskie po wystawie, prelekcję o działalności oświatowej w okresie międzywojennym na Powiślu i warsztaty z polskiej kaligrafii. W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa opowiemy mieszkańcom regionu i turystom, odwiedzającym Zamek w Kwidzynie o 100.rocznicy plebiscytu na Powiślu w 1920 r., kształtowaniu się granic po I wojnie światowej, wynikach głosowania oraz o działalności i losach mniejszości polskiej związanej z tym wydarzeniem. Ważnym elementem działań podjętych przez Polaków po przegranym plebiscycie była walka o nauczanie języka polskiego w szkołach niemieckich oraz dążenie do utworzenia polskich szkół na Powiślu. Powstały wówczas polskie szkoły na ziemi sztumskiej m.in. w Waplewie, Podstolinie, Starym Targu i na ziemi kwidzyńskiej w Dubielu oraz słynne gimnazjum w Kwidzynie, które znane było z nowoczesnego i patriotycznego programu wychowania uczniów. Zostało ono spacyfikowane przez Niemców w 1939 roku. Był to tragiczny epilog walki o polską szkołę w Niemczech. Dzieci uczyły się w szkołach m.in. religii, rodzimej mowy i kształtnego, wyraźnego i estetycznego pisma, czyli kaligrafii. W celu głębszego poznania historii plebiscytu 1920 roku i życia polskiej mniejszości na Powiślu  zapraszamy  na wystawę, prelekcję i warsztaty, na których pokażemy przedwojenne pismo odręczne.

Zaprezentujemy także interesujące i unikatowe zabytki ze zbiorów własnych muzeum w Kwidzynie oraz z Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu i z prywatnych kolekcji. Na wystawie obecnie eksponujemy dokumenty, mapy, oryginalne karty do głosowania, gazety, fotografie, zabytki liturgiczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.