logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Otwarcie wystawy „ Wizerunki zamku i katedry w Kwidzynie od XVI do pocz. XXI wieku”Z kolekcji SierakowskichCiałopaleniePrzyroda Polski Północnej

Wydarzenia / Europejska Noc Muzeów 2018

Europejska Noc Muzeów 2018

ZESPÓŁ KATEDRALNO-ZAMKOWY w KWIDZYNIE  POMNIKIEM HISTORII

 

19 maj 2018

 

Program :


MUZEUM W KWIDZYNIE

 

19.00 - otwarcie Nocy Muzeów – dziedziniec zamkowy

 

19.15 – 23.00 – Jak budowano zamek i katedrę w Kwidzynie? warsztaty Łukasz Rzepczyński – dziedziniec zamkowy

 

19.30 i 20.30 – Zamek w Kwidzynie – jego funkcja na przestrzeni wieków - prelekcja Joanna Jezierska - sala w przyziemiu

 

20.30 i 21.00 – O konserwacji średniowiecznej kancelarii - Janusz Cygański - kancelaria I piętro

 

19.30 i 21.00 – Tajemnice witrażu – warsztaty edukacyjne Jolanta Justa – sala edukacyjna - I piętro

 

20.00 i 21.30 - Dekoracje maswerkowe –warsztaty - Ewa Kasprzyk – sala prepozyta– I piętro

 

20.00-23.00 – gra terenowa – Adam Juźwiak - dziedziniec zamkowy

 

TABULARIUM - PRACOWNIA REGIONALNA KCK:

 

19.00 - 21.00 - rodzinny wyjazd do Rakowca - gra terenowa Gross Krebs, Transport - bezpłatny autokar Plac Jana Pawła II (lub transport własny), start godz. 19.00 - powrót godz. 21.00

20.00 - 23.00 - Kino pod majową chmurką ekran przed kinoteatrem - pokaz archiwalnych filmówTKK Kwidzyn o zamku i katedrze kwidzyńskiej

20.00 - 23.00 - Krypta Wielkich Mistrzów - opowieści z krypty

 20.00 - 23.00 - kawiarenka pod chmurką przy Tabularium

 

 

Organizator :

Muzeum w Kwidzynie

Kwidzyńskie Centrum Kultury – Pracownia Regionalna

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.