Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytPrzyroda Polski PółnocnejPustułkowa Kamera DARMOWY LISTOPAD 2022
24-07-2018

Informacje / Zaproszenie na konferencję - "Nowy początek. (Od)budowa polskich kolekcji muzealnych po II wojnie światowej" - termin: 15.03.2019

Zaproszenie na konferencję - "Nowy początek. (Od)budowa polskich kolekcji muzealnych po II wojnie światowej" - termin: 15.03.2019

Ogólnopolska konferencja naukowa:

"Nowy początek. (Od)budowa polskich kolekcji muzealnych po II wojnie światowej"

(Muzeum Zamkowe w Malborku, 15.03.2019 r.)

 

Muzeum Zamkowe w Malborku serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. "Nowy początek. (Od)budowa polskich kolekcji muzealnych po II wojnie światowej". Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Badania strat wojennych w zakresie zbiorów artystycznych zamków w Malborku i Kwidzynie, który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu pn. Badanie polskich strat wojennych 2018.

 

Problematyka strat wojennych oraz rozproszeń, jakich doznały zbiory polskich instytucji kultury w wyniku II wojny światowej, od lat porusza środowiska naukowe, muzealne i jest przedmiotem szeroko zakrojonej dyskusji, nieraz bardzo emocjonującej. Wobec wielu trudności, które badacze napotykają na swej drodze, wynikające ze złożoności badań proweniencyjnych, a także innych aspektów, chociażby natury prawnej, pragniemy podjąć dyskusję w tej materii. Szczególną uwagę zwrócimy na sytuację zbiorów instytucji położonych na ziemiach, które po 1945 r. znalazły się w granicach polskich.

Zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi doświadczeniami, wynikami badań nad dziejami kolekcji, pojedynczych obiektów oraz do wzięcia udziału w dyskusji nad stanem badań proweniencyjnych w Polsce i ich metodologii.

Chcemy, aby spotkanie w Malborku stało się miejscem wymiany doświadczeń, platformą dobrych praktyk, a przede wszystkim bazą wiedzy o historii i losach kolekcji muzealnych, a także stratach poniesionych przez instytucje w wyniku II wojny światowej.

Konferencję kierujemy do muzealników, historyków, historyków sztuki oraz szerokiego grona  odbiorców zainteresowanych tą problematyką.

 

Terminarz konferencji:

 

zgłoszenia propozycji wystąpień i prezentacji (wraz z abstraktami)  - do 30.11.2018 r.

zgłoszenia chęci uczestnictwa - do 30.12.2018 r.

przekazanie gotowych materiałów do druku - 14.03.2019 r. (warunek konieczny)

konferencja - 15.03.2019 r.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Publikacja w postaci materiałów pokonferencyjnych ukaże się do końca 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy

 

Kontakt:

straty@zamek.malbork.pl

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.