logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Forma funkcja nowoczesnośćPrzyroda Polski PółnocnejPomnik HistoriiOtwarcie wystawy „ Wizerunki zamku i katedry w Kwidzynie od XVI do pocz. XXI wieku”
25-04-2018

Informacje / Poszukujemy pracownika: PRACOWNIK DOZORU WYSTAW

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Nazwa stanowiska pracy: PRACOWNIK DOZORU WYSTAW W MUZEUM W KWIDZYNIE 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 1 czerwca – 30 września 2018

Wymiar czasu pracy: pełen etat - 8 godz.

 

Wymagania niezbędne:

- umiejętność pracy w zespole

- poczucie estetyki

- kultura osobista

- dyspozycyjność

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- dozór wystaw

- dbałość o bezpieczeństwo eksponatów w godzinach zwiedzania muzeum

- odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo na powierzonej

powierzchni wystawowej

- utrzymywanie porządku i czystości na terenie zamku

- odpowiedzialność za porządek i czystość toalet

- kierowanie ruchem turystycznym na powierzonej przestrzeni muzeum

- współpraca z kasą biletową , przewodnikami i pracownikami ochrony

- pomoc przy organizacji wystaw

- pomoc w organizacji wernisaży i innych imprez na zamku

 

Więcej informacji na stronie internetowej Muzeum Zamkowego w Malborku

 

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.