Zamek<br />w Kwidzynie
11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamyForma funkcja nowoczesnośćPrzyroda Polski PółnocnejPustułkowa Kamera
02-05-2020

Informacje / Informacja o planach otwarcia zamków w Malborku, Sztumie i Kwidzynie

Informacja o planach otwarcia zamków w Malborku, Sztumie i Kwidzynie

Drodzy!

Już niedługo nasze bramy zostaną otwarte nie tylko w przestrzeni wirtualnej, ale jak najbardziej realnej. Informowaliśmy Was, że bardzo czekamy na ten moment i pilnie przygotowujemy się do niego. Kiedy wreszcie nadszedł, jesteśmy gotowi. W najbliższy poniedziałek o godz. 18.00 będę miał przyjemność poinformować Was o szczegółach planów otwarcia zamków w Malborku, Sztumie i Kwidzynie. Będzie to następowało stopniowo, bo naszym priorytetem jest Wasze bezpieczeństwo i wszelkie nasze pomysły muszą być uzgadniane z odpowiednimi służbami. Tymczasem korzystajcie do woli z naszej oferty online, gdzie codziennie proponujemy Wam nowe opowieści.

Do zobaczenia

 

Janusz Trupinda

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

 

 

                                                              

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.