Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćPrzyroda Polski PółnocnejPustułkowa Kamera 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamy

Historia / Niemieckie Heimatmuseum Westpreussen

W roku 1876 powołano do życia w Kwidzynie Towarzystwo Historyczne Rejencji Kwidzyńskiej, które miało zajmować się historią regionu i gromadzeniem pamiątek historycznych z nim związanych. W roku 1889 w wyniku prac archeologicznych pozyskano eksponaty, które miały stać się zalążkiem pierwszego w dziejach miasta Muzeum. Projekt jednak nie został wówczas zrealizowany – nowy zarząd Towarzystwa nie był zainteresowany tworzeniem tego rodzaju placówki, a pozyskane eksponaty, z racji ciężkiej sytuacji finansowej sprzedano. Do pomysłu utworzenia Muzeum powrócono w latach 20 XX wieku. Staraniem nauczyciela gimnazjalnego Waldemara Heyma, 4 czerwca 1926 roku dokonano oficjalnego otwarcia Heimatmuseum Westpreussen, z siedzibą przy dzisiejszej ulicy Słowiańskiej. Placówka gromadziła eksponaty z obszarów powiatów: kwidzyńskiego, sztumskiego i suskiego. W latach 1926-36 Muzeum prowadziło badania archeologiczne m. in. na terenie Starego Zameczku w Kwidzynie, Bystrzca, Podzamcza, Starego Targu i Starzykowa. Pozostałą cześć eksponatów stanowiły dary mieszkańców miasta i okolic oraz zakupy. W roku 1944, w związku z nadchodząca ofensywa Armii Czerwonej, podjęto działania mające na celu zabezpieczenie pozyskanych eksponatów. Część z nich rozlokowano w okolicznych miejscowościach, pozostałą część ewakuowano do środkowych Niemiec. W roku 1945 eksponaty po Heimatmuseum Westpreussen zostały przejęte i zabezpieczone przez polskie władze.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.