logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Przyroda Polski PółnocnejZ kolekcji SierakowskichPomnik HistoriiDuchowieństwo

Godziny otwarcia / Ograniczenia w dostępności Muzeum.

Wystawy i wnętrza Zamku w Kwidzynie dostępne we wszystkie niedziele i święta w standardowych godzinach z wyjątkiem  następujących dni:

 

1.01.2018      Nowy Rok dostępne tylko tereny zamkowe -wstęp bezpłatny

6.01.2018      Uroczystość Objawienia Pańskiego dostępne tylko tereny zamkowe -wstęp bezpłatny

31.03.2018   Wielka Sobota dostępne tylko tereny zamkowe -wstęp bezpłatny

1.04.2018     Wielkanoc  Muzeum nieczynne

2.04.2018     II dzień Wielkanocy Muzeum czynne w godz.10:00-15:00

31.05.2018   Uroczystość Boże Ciało dostępne tylko tereny zamkowe -wstęp bezpłatny

1.11.2018     Wszystkich Świętych Muzeum nieczynne

11.11.2018   Narodowe Święto Niepodległości dostępne tylko tereny zamkowe-Muzeum nieczynne

12.11.2018   Narodowe Święto Niepodległości - Muzeum nieczynne

24.12.2018   Wigilia Bożego Narodzenia  dostępne tylko tereny zamkowe-wstęp bezpłatny

25.12.2018   Boże Narodzenie  Muzeum nieczynne

26.12.2018   II Dzień Bożego Narodzenia  Muzeum czynne w godz.10:00-15:00

31.12.2018   Sylwester  dostępne tylko tereny zamkowe-wstęp bezpłatny

1.01.2019     Nowy rok  dostępne tylko tereny zamkowe-wstęp bezpłatny

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.