Zamek<br />w Kwidzynie
Ciałopalenie11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamyDARMOWY LISTOPAD 2022Pustułkowa Kamera

Godziny otwarcia / Ograniczenia w dostępności Muzeum.

Wystawy i wnętrza Zamku w Kwidzynie dostępne we wszystkie niedziele i święta w standardowych godzinach z wyjątkiem  następujących dni:

 

     

 

Godziny otwarcia dla ruchu turystycznego Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziałów: Zamek w Kwidzynie i Zamek w Sztumie w dni świąteczne w 2022r.

1 stycznia

Nowy Rok

Muzeum nieczynne

6 stycznia

Święto Trzech Króli

Muzeum Zamkowe w Malborku dostępna trasa zielona w godz. 9.00 -15.00, ostatnie wejście o godz. 14.00

Zamek w Sztumie – dostępny dziedziniec w godz. 9.00-15.00

Zamek w Kwidzynie - nieczynny

16 kwietnia

Wielka Sobota

Muzeum Zamkowe w Malborku

dostępna trasa zielona w godz. 9.00 - 15.00,

ostatnie wejście o godz. 14.00

 

Zamek w Sztumie – dostępny dziedziniec

w godz. 9.00-15.00

 

Zamek w Kwidzynie - nieczynny

17 kwietnia

I dzień Wielkanocy

Muzeum nieczynne

18 kwietnia

II dzień Wielkanocy

Muzeum Zamkowe w Malborku - dostępna trasa zielona w godz. 9.00 - 15.00,

ostatnie wejście o godz. 14.00

Zamek w Sztumie – dostępne dziedziniec

w godz. 9.00 -17.00

Zamek w Kwidzynie – nieczynny

1 maja

Święto Pracy

Muzeum Zamkowe w Malborku

czynne w godz. 9.00 – 20.00,

ostatnie wejście na trasę historyczną o godz. 17.00,

ostatnie wejście na trasę zieloną o godz. 18.30

Zamek w Kwidzynie czynny w godz. 9.00-17.00

Zamek w Sztumie czynny w godz. 9.00-17.00

3 maja

Święto Konstytucji

Muzeum Zamkowe w Malborku

czynne w godz. 9.00-20.00,

ostatnie wejście na trasę historyczną o godz. 17.00,

ostatnie wejście na trasę zieloną o godz. 18.30

 

Zamek w Kwidzynie czynny w godz. 9.00-17.00

 

­Zamek w Sztumie czynny w godz. 9.00-17.00

16 czerwca

Boże Ciało

Muzeum Zamkowe w Malborku dostępna trasa zielona w godz. 9.00-20.00,

ostatnie wejście o godz. 18.30

Zamek w Kwidzynie nieczynny

­Zamek w Sztumie dostępny dziedziniec w godz. 9.00-17.00

15 sierpnia

Wniebowzięcie NMP

Muzeum Zamkowe w Malborku

czynne w godz. 9.00-20.00,

ostatnie wejście na trasę historyczną o godz. 17.00,

ostatnie wejście na trasę zieloną o godz. 18.30

Zamek w Kwidzynie czynny w godz. 9.00 - 17.00, ostatnie wejście o godz. 16.00

 

­Zamek w Sztumie czynny w godz. 9.00 - 17.00, ostatnie wejście o godz. 16.00

1 listopada

Wszystkich Świętych

Muzeum nieczynne

11 listopada

Święto Niepodległości

Muzeum Zamkowe w Malborku

dostępna trasa zielona w godz. 9.00-15.00

ostatnie wejście o godz. 14.00

Zamek w Kwidzynie czynny w godz. 9.00- 15.00

Zamek w Sztumie czynny w godz. 9.00 - 15.00

24 grudnia

Wigilia

Muzeum Zamkowe w Malborku dostępna trasa zielona w godz. 9.00 -14.00 ostatnie wejście o godz. 13.00

25 grudnia

I dzień Bożego Narodzenia

Muzeum nieczynne

26 grudnia

II dzień Bożego Narodzenia

Muzeum Zamkowe w Malborku

czynne w godz. 9.00-15.00

ostatnie wejście na trasę historyczną o godz. 13.00,

ostatnie wejście na trasę zieloną o godz. 14.00

Zamek w Kwidzynie

czynny w godz. 9.00 - 15.00

Zamek w Sztumie

czynny w godz. 9.00 - 15.00

31 grudnia

Sylwester

Muzeum Zamkowe w Malborku

dostępna trasa zielona w godz. 9.00 - 15.00,

ostatnie wejście o godz. 14.00

Zamek w Kwidzynie czynny w godz. 9.00 - 14.00

Zamek w Sztumie czynny w godz. 9.00 - 14.00

 

 

                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.