logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
CiałopalenieForma funkcja nowoczesnośćPlebiscytPustułkowa Kamera

Godziny otwarcia / Ograniczenia w dostępności Muzeum.

Wystawy i wnętrza Zamku w Kwidzynie dostępne we wszystkie niedziele i święta w standardowych godzinach z wyjątkiem  następujących dni:

 

01.01.2020   Nowy Rok dostępne tylko tereny zamkowe -wstęp bezpłatny

06.01.2020   Uroczystość Objawienia Pańskiego dostępne tylko tereny zamkowe -wstęp bezpłatny

11.04.2020   Wielka Sobota dostępne tylko tereny zamkowe -wstęp bezpłatny

12.04.2020   Wielkanoc  Muzeum nieczynne

13.04.2020   II dzień Wielkanocy Muzeum czynne w godz.10:00-15:00

11.06.2020   Uroczystość Boże Ciało dostępne tylko tereny zamkowe -wstęp bezpłatny

01.11.2020   Wszystkich Świętych Muzeum nieczynne

11.11.2020   Narodowe Święto Niepodległości dostępne tylko tereny zamkowe-Muzeum nieczynne

24.12.2020   Wigilia Bożego Narodzenia  dostępne tylko tereny zamkowe-wstęp bezpłatny

25.12.2020   Boże Narodzenie  Muzeum nieczynne

26.12.2020   II Dzień Bożego Narodzenia  Muzeum czynne w godz.10:00-15:00

31.12.2020   Sylwester  dostępne tylko tereny zamkowe-wstęp bezpłatny

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.