Zamek<br />w Kwidzynie
Przyroda Polski PółnocnejAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latForma funkcja nowoczesnośćCiałopalenie

Galeria zdjęć

Zespół katedralno-zamkowy w Kwidzynie

Zespół katedralno-zamkowy w Kwidzynie
Zamek z wieżą Gdanisko od str. północno-zachodniej
Zespół katedralno-zamkowy w Kwidzynie
Zamek z wieżą Studzienną od str. północnej
Zespół katedralno-zamkowy w Kwidzynie
Dziedziniec widziany z III p. zamku z widocznymi reliktami skrzydła wschodniego
Zespół katedralno-zamkowy w Kwidzynie
Dziedziniec zamku

Wnętrza i wystawy Muzeum w Kwidzynie

Wnętrza i wystawy Muzeum w Kwidzynie
Dormitorium, Ip. zamku
Wnętrza i wystawy Muzeum w Kwidzynie
Podziemia skrzydła zachodniego
Wnętrza i wystawy Muzeum w Kwidzynie
Wieża studzienna
Wnętrza i wystawy Muzeum w Kwidzynie
Sklepienie palmowe refektarza zimowego
Wnętrza i wystawy Muzeum w Kwidzynie
Refektarz zimowy
Wnętrza i wystawy Muzeum w Kwidzynie
Krużganek skrzydła północnego
Wnętrza i wystawy Muzeum w Kwidzynie
Gdanisko - wystawa etnograficzna
Wnętrza i wystawy Muzeum w Kwidzynie
klatka schodowa z I na II piętro
Wnętrza i wystawy Muzeum w Kwidzynie
klatka schodowa z I na II piętro
Wnętrza i wystawy Muzeum w Kwidzynie
Więźba dachowa skrzydła północnego
Wnętrza i wystawy Muzeum w Kwidzynie
Wnętrze tz. małej sali w skrzydle zachodnim
Wnętrza i wystawy Muzeum w Kwidzynie
Podziemia skrzydła północnego
Wnętrza i wystawy Muzeum w Kwidzynie
Wnętrze dormitorium
Wnętrza i wystawy Muzeum w Kwidzynie
Podziemia skrzydła północnego
Wnętrza i wystawy Muzeum w Kwidzynie
Wnętrze wieży Gdanisko

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.