Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 -15:00

Dostępność

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU WWW.ZAMEK.MALBORK.PL

Muzeum Zamkowe w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Zamkowego w Malborku www.zamek.malbork.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017.06.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.01.03
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne
•    brak tekstów alternatywnych i niezaetykietowane przyciski w materiale do pobrania;
•    częściowy brak tekstów alternatywnych i audiodeskrypcji;
•    częściowy brak informacji o tym, że łącza prowadzące do zewnętrznych serwisów otwierają się w nowej karcie;
•    częściowy brak poprawnie opisanych linków;
•    częściowy brak deklaracji języka dla elementów obcojęzycznych;
•    brak dostępności tabel;
•    w części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.;
•    dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.07.27

Skróty Klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nie zawiera ona skrótów klawiaturowych, które wchodzą w konflikt z programami asystującymi.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. e-mail sekretariat@zamek.malbork.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich Link otwierany w nowej zakładce Przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

a) Zamek Malbork usytuowany jest na prawym brzegu rzeki Nogat, w północno-zachodniej części miasta, w dzielnicy Stare Miasto, około 15 min. pieszo od dworca PKP.

Do budynku kas biletowych i obsługi zwiedzających prowadzą dwie drogi:

– od strony dzielnicy Kałdowo – drewniana kładka przez rzekę i ul. Starościńską, dostępna tylko dla ruchu pieszego. Nawierzchnia brukowa jest bardzo niewygodna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, dlatego wskazana jest tu pomoc osoby towarzyszącej.

– od strony miasta – ul. Piastowska i ul. Sierakowskich – droga dojazdowa, którą dopuszczony jest ruch samochodowy; wzdłuż drogi biegnie chodnik bez barier architektonicznych, podejście jest płaskie.

Budynek kas biletowych posiada wejścia umożliwiające poruszanie się osobom z dysfunkcją ruchu, w tym osobom na wózkach. Drzwi główne wejściowe do budynku otwierane są automatycznie fotokomórką i zostały oklejone informacjami o muzeum. Oklejenia stanowią kontrastowy pas o szerokości 10 cm, umieszczony na wysokości od 85 do 105cm oraz od 150 cm do 200 cm.
Obiekt wyposażony jest w wózek inwalidzki.
W razie potrzeby proszę kierować się do najbliższego pracownika Straży Zamkowej.

Dotarcie z budynku kas biletowych do bramy głównej zamku oraz na dziedziniec Zamku Średniego sprawia wiele problemów osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi lub neurologicznymi, z powodu bardzo nierównej nawierzchni (kocie łby i nierówne chodniki), brak jest również dogodnej ścieżki dla wózków, w tym wózków dziecięcych. Brama wejściowa bywa, w razie potrzeby, otwierana w całości przez pracowników ochrony, co umożliwia osobom na wózku łatwy wjazd i przemieszczenie się na dziedziniec Zamku Średniego. Przy bramie głównej znajduje się drugi wózek inwalidzki dostępny dla zwiedzających potrzebujących takiej pomocy oraz defibrylator AEC+. W sytuacji zagrożenia prosimy kontakt z najbliższym pracownikiem Straży Zamkowej.

b) Zamek Kwidzyn położony jest na krawędzi doliny Wisły, w północno-zachodniej części miasta, z wjazdem od strony północnej, przy ul. Katedralnej 1.Od dworca PKP można do zamku dojść pieszo w ciągu 15 minut. Dojazd samochodem do zamku od ul. Braterstwa Narodów i ul. Katedralnej. Parking dla samochodów znajduje się przed bramą zamku.

Dostęp do dziedzińca dla osób niepełnosprawnych jest łatwy, nie ma barier architektonicznych. Nawierzchnia wyłożona jest kamiennymi płytami i brukiem.

c) Zamek Sztum położony jest między jeziorami Barlewickim i Sztumskim w południowo-wschodniej części miasta. Do Sztumu prowadzą dwa wjazdy – od wschodu i zachodu. Od dworca kolejowego można do zamku dojść pieszo i taki spacer trwa ok. 20 min.

Bezpośredni dojazd samochodem do zamku od ul. Galla Anonima. Parking dla samochodów znajduje się w pobliżu bramy zamkowej. Dostęp do dziedzińca dla osób niepełnosprawnych jest łatwy, bez barier architektonicznych, ale nawierzchnia wyłożona jest brukiem.

2. Opis dostępności korytarzy i schodów.

Muzeum Zamkowe w Malborku i jego oddziały: Zamek Sztum i Zamek Kwidzyn ulokowane są w średniowiecznych budowlach, więc korytarze, krużganki i schody w większość są kręte i wąskie, nie przystosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.

3. Opis dostosowań (na przykład pochylni, wind, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych).

a) windy

–  Zamek Malbork:

* Wewnątrz budynku kas biletowych zniesione są bariery architektoniczne. Funkcjonuje tam winda (dźwig osobowy GMV, 630kg udźwigu, typ 137/H/14), umożliwiająca dotarcie do toalet i przechowalni bagażu.

* Pałac Wielkich Mistrzów (Zamek Średni) wyposażono w platformę przyschodową – VIMEC (z udźwigiem 430 kg typ 983/273-1 rok produkcji 2004); która w razie potrzeby obsługiwana jest przez asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo lub przez obsługę wystaw.

* Stała wystawa bursztynu (Zamek Średni) wyposażona została w płozy najazdowe przy wejściu, obsługiwane przez asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo lub obsługę wystawy.

* W budynku Karwanu na przedzamczu zainstalowano dwa urządzenia umożliwiające dotarcie na każdą kondygnację osobom z niepełnosprawnością ruchową. Są to:
1) platforma pionowa KALI B (o udźwigu 385 kg, typ B-15-965, rok produkcji 2015) umożliwiająca przemieszczenie się na przyziemie Karwanu;
2) winda (dźwig osobowy hydrauliczny WINDPOL o udźwigu 630 kg, model 273/2004, rok  produkcji 2004) do przemieszczania się na wyższe piętra.

– Zamek Kwidzyn i Zamek Sztum nie posiadają żadnych urządzeń umożliwiających dotarcie  na wyższe kondygnacje osobom z niepełnosprawnością ruchową.

b) toalety

Zamek Malbork

– w budynku kas biletowych w toaletach znajduje się osobna kabina dla osób z  niepełnosprawnościami oraz kabina prysznicowa, wszystkie z niezależnym wejściem od zespołów toalet damskich i męskich; toaleta posiada system alarmowy wezwania pomocy.

– toalety na dziedzińcu Zamku Średniego wyposażono w platformę przychodową REMDŹWIG (z udźwigiem 300 kg, typ T100 rok produkcji 2006), obsługiwaną przez asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo lub przez obsługę muzeum. W toaletach znajduje się osobna kabina dla osób z niepełnosprawnościami, z niezależnym wejściem od zespołów toalet damskich i męskich; toaleta posiada system alarmowy wezwania pomocy.
– w budynku Karwanu (przedzamcze) na drugim piętrze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Można do niej dotrzeć, korzystając z dwóch wind.

– na Przedzamczu znajduje się toaleta czynna sezonowo (maj-wrzesień), wyposażona w kabinę dla osób z niepełno sprawnościami. W toaletach funkcjonuje platforma dźwigowa.

Zamek Kwidzyn

– toaleta na dziedzińcu oraz na drugim piętrze dostępna po pokonaniu kilkunastu stopni schodów

Zamek w Sztumie

– toaleta dostępna w skrzydle zamku na poziomie przyziemia

c) audio przewodniki

Muzeum Zamkowe w Malborku można zwiedzać z przewodnikiem lub samodzielnie z audio przewodnikiem. Dla osób słabosłyszących i głuchych wprowadzono polski język migowy, możliwy do odczytania na wyświetlaczu sprzętu audio przewodnika. Wprowadzono PJM do 1100 sztuk urządzenia audio przewodnika.

Zamek w Kwidzynie można zwiedzać przy użyciu audio przewodników. Niestety nie ma nagrania w języku migowym.

d) pętla indukcyjna

Muzeum wykorzystuje w budynku kas biletowych pętlę indukcyjną. Jest to urządzenie firmy Univox model CTC 121, zainstalowane na trzech stanowiskach – 1 x stanowisko kasowe, 1 x stanowisko pobierania audio przewodników, 1 x punkt informacyjny. Zastosowana pętla indukcyjna spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej Federacji Osób Słabo Słyszących (EFHOH) i jest zgodna z normą PN EN 601118-4:2007. Jest kontrolowana i certyfikowana przez organizację reprezentującą EFHOH. Stanowiska te są oznakowane właściwie, informując o funkcjonowaniu pętli indukcyjnej.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W Malborku na przedzamczu znajdują się dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, oznakowane znakiem poziomym P-18, uzupełnionym symbolem P-24 i znakiem pionowym D-18, z tabliczką T-29. Przy ławkach na terenie przedzamcza przewidziano dodatkowe miejsca dla osoby poruszającej się na wózku.

W Kwidzynie znajdują się miejsca parkingowe przy bramie zamku.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoby z psem asystującym mają wstęp na teren dziedzińców oraz wystaw i wnętrz zamkowych. Jednak z powodu wąskich i krętych przejść, korytarzy i schodów oraz dużego natężenie ruchu wejście na teren wystaw i do wnętrz zamkowych może być w dużym stopniu utrudniony.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Największą barierą komunikacyjną w dostępie do zasobów Muzeum Zamkowego dla osób z dysfunkcją słuchu i mowy jest trudność lub brak możliwości komunikowania się z innymi osobami, co przedkłada się na niemożność odbioru treści merytorycznych związanych z prezentowanymi w muzeum wystawami, eksponatami, wnętrzami, itp.

Muzeum nie stosuje w swojej siedzibie napisów dla niewidzących i niesłyszących  transkrypcji do materiałów audio.

Na wystawach w muzeum nie stosuje się techniki audio-deskrypcji, brak jest oferty skierowanej dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Muzeum nie jest również przygotowane do udostępniania osobom z niepełnosprawnością wzroku poznawania dzieł sztuki poprzez dotyk – nie tworzy się tyflografiki czy trójwarstwowych makiet.

Nie posiadamy opisów ekspozycji i poszczególnych dzieł sztuki wykonanych w alfabecie Braille’a.

W trakcie spotkań, wykładów i konferencji nie są używane symultaniczne przekazy tekstowe – napisy na żywo. Muzeum nie stosuje metody respeakingu – systemu rozpoznawania i przetwarzania mowy na tekst.

7. Informacja wizualna

Muzeum jest w dużej części oznakowane. Informacje wizualne w formie piktogramów pojawiają się wszędzie tam, gdzie zmieniamy kierunek ruchu, oznaczają drogi ewakuacyjne oraz kierują do najważniejszych miejsc – kasy biletowej, toalet oraz wyjścia.

Brak piktogramów w oddziałach muzeum w Sztumie i Kwidzynie, istnieje tam tylko oznakowanie kierunków ruchu i dróg ewakuacyjnych.

Dodatkowe informacje
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Stan w dniu 01.01.2021 r.

Niezależnie od tego Muzeum Zamkowe w Malborku wykonało testy dostępności strony dostępnymi powszechnie narzędziami.

O Muzeum w Polskim Języku Migowym

Muzeum Zamkowe w Malborku Oddział Kwidzyn. Historia miejsca.

Film informacyjny w Polskim Języku Migowym o historii Zamku w Kwidzynie i Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.

Tekst Joanna Jezierska, Małgorzata Daniluk
Tłumacz PJM Eunika Lech
Lektor Jakub Lech
Materiały ikonograficzne pochodzą ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku
Zdjęcia  Bożena i Lech Okońscy, Joanna Jezierska
Muzyka domena publiczna
Materiał wyprodukowany przez Wspólny TON

Muzeum Zamkowe w Malborku Oddział Kwidzyn. Działalność muzeum.

Film informacyjny w Polskim Języku Migowym o historii i bieżącej działalności muzeum oraz zasadach zwiedzania.

Tekst Joanna Jezierska,
Małgorzata Daniluk
Tłumacz PJM Eunika Lech
Lektor Jakub Lech
Materiały ikonograficzne pochodzą ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku
Zdjęcia Bożena i Lech Okońscy, Joanna Jezierska, Magdalena Olbryś
Muzyka domena publiczna Materiał wyprodukowany przez Wspólny TON

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Wt - Ndz:9:00 - 15:00
Wystawy
  • Śr - Ndz:9:00 - 15:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 646 37 80
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78