logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Forma funkcja nowoczesnośćCiałopalenieZ kolekcji SierakowskichLudzie i miejsca

Bilety / Informacja na temat zniżek

Bilet bezpłatny przysługuje:

  1. Dzieci do lat 7;
  2. Posiadaczom Karty Polaka;
  3. Osobom  odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
  4. Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
  5. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);   

Bilet ulgowy przysługuje:
 

  1. Młodzieży uczącej się;
  2. Nauczycielom oraz wychowawcom placówek oświatowych, opiekuńczych, zakładów, schronisk dla nieletnich, ośrodków;
  3. Emerytom i rencistom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
  4. Osoby odznaczone Za opiekę nad zabytkami, Zasłużony działacz kultury
  5. Kombatantom


Osoby, którym przysługują powyższe ulgi prosimy o okazanie stosownych dokumentów.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia. (Dz.U.2008 Nr 160 poz.994)