logo zamek malbrok
Muzeum zamkowe
w Malborku
Muzeum onlineForma funkcja nowoczesnośćPrzyroda Polski PółnocnejPustułkowa Kamera

Bilety / Bilety

 

Typ biletu Cena
 Bilet normalny  10 PLN
 Bilet normalny z audioprzewodnikiem 16 PLN
 Bilet ulgowy1  5 PLN
 Bilet ulgowy  z audioprzewodnikiem1 11 PLN
EuroCard1  5 PLN
EuroCard z audioprzewodnikiem1 11 PLN
Lekcja muzealna1  5 PLN
 Dziedziniec  wstęp bezpłatny

Cennik obowiązuje od dnia 2 stycznia 2017 do 30.04.2020
Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian cen biletów.


 (1) - Jeśli odwiedzający muzeum w trakcie jednej wizyty zwiedzają wystawy oraz odbywają lekcję muzealną zobowiązani są do zakupu podwójnych biletów.  

 

 

Ceny biletów w godz. 9.00-16.00 (w okresie 01.05-30.09) i w godz. 9.00-14.00 (w okresie 01.10-30.04)

 

Typ biletu Cena
 Bilet normalny  12 PLN
 Bilet normalny z audioprzewodnikiem 18 PLN
 Bilet ulgowy1  8 PLN
 Bilet ulgowy  z audioprzewodnikiem1 14PLN
EuroCard1  8 PLN
EuroCard z audioprzewodnikiem1 14 PLN
Lekcja muzealna1  5 PLN
 Dziedziniec  wstęp bezpłatny

 

Ceny biletów po godz. 16.00 (w okresie 01.05-30.09) i po godz. 14.00 (w okresie 01.10-30.04)

 

Typ biletu Cena
 Bilet normalny  8 PLN
 Bilet normalny z audioprzewodnikiem 14 PLN
 Bilet ulgowy1  5 PLN
 Bilet ulgowy  z audioprzewodnikiem1 11PLN
EuroCard1  5 PLN
EuroCard z audioprzewodnikiem1 11 PLN
Lekcja muzealna1  5 PLN
 Dziedziniec  wstęp bezpłatny

Cennik obowiązuje od dnia 1 maja 2020
Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian cen biletów.


 (1) - Jeśli odwiedzający muzeum w trakcie jednej wizyty zwiedzają wystawy oraz odbywają lekcję muzealną zobowiązani są do zakupu podwójnych biletów.  

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.